ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KIETSS BEAUTY & HEALTH

Artikel 1 – Begrippen 

Artikel 2 – Gegevens van de onderneming 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

Artikel 4 – Prijzen 

Artikel 5 – Schoonheidsbehandeling 

Artikel 6 – Hygiëne- en gedragsregels in de salon 

Artikel 7 – Schoonheidsproducten 

Artikel 8 – Herroepingsrecht 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid 

Artikel 10 – Garantie 

Artikel 11 – Klachten 

Artikel 12 – Privacy en Intellectueel eigendom 

Artikel 13 – Geheimhouding 

Artikel 14 – Geschillen 

Artikel 15 – Inwerkingtreding 

 

Artikel 1 - Begrippen

1. Kietss Beauty & Health: de eenmanszaak, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Nikita Tolud, die schoonheidsbehandelingen en schoonheidsproducten aanbiedt en levert aan klanten.

2. Salon: de locatie gevestigd aan de Entrada 400 in Duivendrecht,  waar schoonheidsbehandelingen en schoonheidsproducten worden aangeboden en geleverd.

3. Schoonheidsbehandeling: de behandeling die Kietss Beauty & Health aanbiedt en levert aan klanten te weten:

● Gezichtsbehandeling;

● Collageeninductitherapie (Microneedling);

● Wimperlifting

● Harsen (gezicht, lichaam en/of wenkbrauwen);

● Massage (lichaam en/of gezicht);

● Manicures

4. Apparaten: de elektronische middelen die de Kiets Beauty & Health gebruikt om de schoonheidsbehandelingen te verrichten.

5. Schoonheidsproducten: producten die Kietss & Beauty Health aanbiedt en verkoopt, zoals, maar niet beperkt tot, lichaamscrème (Shea butter Soothing Shea butter, Mango Shea infusion, sweet sugar scrub), lichaamszeep (lavender soap, Mango/Hongey Soapbar, Soothing Shea/Aloe Vera Soap, Tumeric/Ginger soap), lippenbalsem (Sweet Orange Lipbalm, Pink Frapefruit Lipbalm).

6. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en met Kiets Beauty & Health een overeenkomst aangaat voor een schoonheidsbehandeling en/of de koop van een schoonheidsproduct.

7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand tot aankoop van schoonheidsproducten.

9. Overmacht: elke situatie waarin nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is als gevolg van onvoorziene omstandigheden die buiten de risico van van één van de partijen.

10. Duurzame Gegevensdrager: elk middel waarmee de klant informatie kan opslaan op een wijze die een toekomstige raadpleging en reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

11. Social media pagina’s: de facebookpagina en instagram pagina van Kiets Beauty & Health

 

 

 

 

Artikel 2 – Gegevens van de onderneming

Naam: Kietss Beauty & Health

Eigenaar: mevrouw Nikita Tolud

Adres: Entrada 400

Postcode: 1115 SC Duivendrecht

Telefoonnummer: 06-36336116
E-mailadres: kietssbeautyhealth@outlook.com
Website: https://www.kietssbeautyhealth.nl/
Facebookpagina: https://www.facebook.com/Kietss-Beauty-Health-1150718928365144
Instagram: https://www.instagram.com/kietssbeauty/

KvK-nummer: 64996263

BTW-nummer: NL002216030B70

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Kietss Beauty & Health en een klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

2. Voordat elke overeenkomst wordt aangegaan, stelt Kietss Beauty & Health deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar langs gewone of elektronische weg. Dit gebeurt op een wijze dat de algemene voorwaarden kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit niet mogelijk is, zal Kietss Beauty & Health de klant berichten op welke wijze de algemene voorwaarden (elektronisch) zijn in te zien of de algemene voorwaarden (elektronisch) toezenden naar de klant voordat een overeenkomst met Kietss Beauty & Health wordt gesloten.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit schriftelijk overeenkomen.

Artikel 4 - Prijzen

1. De prijzen van Kietss Beauty & Health zijn berekend BTW.

2. Kietss Beauty & Health vermeldt de prijzen van de schoonheidsbehandelingen en schoonheidsproducten zichtbaar in de salon. De prijzen zijn ook beschikbaar op de website en social media pagina’s.

3. Indien een aanbod van Kietss Beauty & Health een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden wordt gedaan, wordt dit nadrukkelijk vermeld.

Artikel 5 - Schoonheidsbehandeling

1. De klant kan bij Kietss Beauty & Health een afspraak maken voor een schoonheidsbehandeling per:

● telefoon/Whatsapp: +31(0)6-36336116
● per e-mail: kietssbeautyhealth@outlook.com

● per bericht op één van de social media pagina’s, of;

● ter plekke in de salon.

2. De klant zal Kietss Beauty & Health tijdig voor de behandeling alle gegevens verstrekken die van belang zijn voor een goede uitvoering van de schoonheidsbehandeling. Hierbij gaat het om gegevens zoals, maar niet uitgesloten tot, allergieën, irritaties of andere gevoeligheden aan de huid.

3. De klant zal - zoveel als redelijkerwijs mogelijk is - worden ingelicht over financiële consequenties van een wijziging of aanvulling van de schoonheidsbehandeling.

4. Kietss Beauty & Health zorgt er altijd voor dat haar apparaten deugdelijk werken en voldoen aan de om de schoonheidsbehandelingen goed uit te voeren.

5. Voor een goede planning en voorbereiding van de schoonheidsbehandeling moet Kietss Beauty & Health de nodige tijd en kosten maken.  Kietss Beauty & Health aanvaardt alleen een contante betaling indien de klant aantoonbaar niet in staat is om een betaling via een pintransactie of Tikkie te verrichten.

6. De klant moet een verhindering voor een afspraak uiterlijk 2 uur van tevoren voor de geplande afspraak aan Kietss Beauty & Health melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt wordt het voorschot niet terugbetaald, tenzij er sprake is van een aantoonbare overmacht bij de klant.

7. Indien de klant meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon verschijnt is Kietss Beauty Health bevoegd de verloren tijd in te korten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de klant doorberekenen.

8. Indien de klant bij meer dan 20 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, behoudt Kietss Beauty & Health het recht om de gehele afspraak annuleren.

9. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van lid 5 tot en met lid 7 te houden, indien verhindering aantoonbaar is veroorzaakt door overmacht.

Artikel 6 – Hygiëne- en gedragsregels in de salon

1. Kietss Beauty & Health voert elke schoonheidsbehandeling uit volgens de huidige hygiëneregels en protocollen die gelden voor schoonheidssalons en schoonheidsspecialisten.

2. De klant houdt zich in de salon aan de algemeen aanvaarde hygiëneregels en met name aan de instructies van Kietss Beauty & Health om de veiligheid en hygiëne in de salon te waarborgen. De instructies zullen ook zichtbaar worden vermeld in de salon.

3. De klant gedraagt te allen tijde zich tegenover Kietss Beauty & Health en haar overige klanten in de salon respectvol volgens de algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen respectloos gedrag blijft vertonen, wordt de klant verzocht om de salon onmiddellijk te verlaten, desnoods met inschakeling van de politie. In zulks geval behoudt Kiets Beauty & Health het recht om de klant in de toekomst de toegang tot de salon te ontzeggen zonder verdere opgaaf van redenen.

4. Bij diefstal in de salon door de klant doet Kietss Beauty & Health meteen aangifte bij de politie.

Artikel 7 – Schoonheidsproducten

1. De klant kan schoonheidsproducten bestellen bij Kietss Beauty & Health.:

● per telefoon/Whatsapp:

● per e-mail:

● Via de website

● per bericht op één van de social media pagina’s, of;

● ter plekke in de salon.

2. Kietss Beauty & Health neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van schoonheidsproducten.

3. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant kenbaar maakt aan Kietss Beauty & Health.

4. Kietss Beauty & Health zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht dit zo snel mogelijk nadat de klant bestelling geplaatst heeft. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

5. Na ontbinding van de overeenkomst betaalt Kietss Beauty & Health binnen korte termijn het bedrag terug dat de klant voor het bestelde schoonheidsproduct heeft betaald.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van schoonheidsproducten ligt bij Kietss Beauty & Health tot het moment van bezorging aan de klant, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

7. Kietss Beauty & Health stuurt uiterlijk bij levering van het schoonheidsproduct de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze mee dat de klant deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager:

a. de contactgegevens van Kietss Beauty & Health waar de klant met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken;

c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het schoonheidsproduct, voor zover van toepassing de kosten van aflevering en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van een schoonheidsproduct per telefoon/Whatsapp, per e-mail of via de social media pagina’s, kan de klant tijdens een bedenktijd van 14 dagen de overeenkomst ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden voor op te geven.

2. Zodra de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, dan kan dit binnen de bedenktermijn schriftelijk of per e-mail aan Kietss Beauty & Health worden bericht. De klant kan het herroepingsrecht inzetten door gebruik maken van het herroepingsformulier (Bijlage I).

3. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het schoonheidsproduct heeft ontvangen, of:

a. als de klant in eenzelfde bestelling verschillende schoonheidsproducten heeft besteld: de dag waarop door of namens de klant het laatste schoonheidsproduct is ontvangen. Kietss Beauty & Health mag, zolang de klant hierover voorafgaand

aan het bestelproces op duidelijke wijze is geïnformeerd, een bestelling van diverse schoonheidsproducten met een verschillende levertijd weigeren;

b. als de levering van een schoonheidsproduct bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop door of namens de klant de laatste zending of het laatste onderdeel is ontvangen;

c. bij regelmatige levering van schoonheidsproducten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop door of namens de klant het eerste schoonheidsproduct is ontvangen.

4. Tijdens de bedenktijd moet de klant zorgvuldig omgaan met het schoonheidsproduct en de verpakking. De klant pakt het schoonheidsproduct slechts uit in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het schoonheidsproduct vast te stellen. De klant mag het schoonheidsproduct in beginsel alleen hanteren en inspecteren zoals hij/zij dat in een winkel zou mogen doen.

5. Als het schoonheidsproduct met alle geleverde toebehoren, gebruikersschade of gebruikerssporen bevat, dan vervalt het herroepingsrecht en het recht tot retourneren.

6. De klant zendt het schoonheidsproduct met alle geleverde toebehoren en in de originele staat van verpakking terug binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding van herroeping. De terugzending moet plaatsvinden volgens de door Kietss Beauty & Health verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

8. Als de klant de herroeping op elektronische wijze meldt, stuurt Kietss Beauty & Health na ontvangst van deze melding meteen een ontvangstbevestiging.

9. Kietss Beauty & Health vergoedt alle betalingen van de klant binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant aan Kietss Beauty & Health de herroeping meldt. Kietss Beauty & Health mag wachten met terugbetalen tot zij het schoonheidsproduct heeft ontvangen of totdat de klant aantoont dat het schoonheidsproduct is teruggezonden.

10. Bij herroeping betaalt de klant zelf de verzendkosten voor het retourneren van het schoonheidsproduct.

11. Kietss Beauty & Health gebruikt voor terugbetaling dezelfde betaalmethode die de klant heeft gebruikt voor de aanschaf van het schoonheidsproduct. De klant kan verzoeken dat een andere betaalmethode voor de terugbetaling wordt gebruikt. Indien dit leidt tot extra kosten, komen deze voor rekening van de klant.

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

1. Kietss Beauty & Health is niet aansprakelijk voor directe of indirecte (im)materiële schade op welke grond dan ook, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid door of namens Kietss Beauty & Health.

2. Kietss Beauty & Health benadrukt hierbij dat zij niet aansprakelijk is voor directe of indirecte (im)materiële schade die ontstaat door onjuiste of onvolledige gegevens die de klant verstrekt over zijn/haar lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

3. De klant is aansprakelijk voor directe en indirecte (im)materiële schade die hij/zij ...... toebrengt. Dit geldt met name voor schade die de klant toebrengt aan meubilair, apparaten en/of schoonheidsproducten van Kietss Beauty & Health

Artikel 10 - Garantie

1. Kietss Beauty & Health geeft de klant 7 dagen garantie op de schoonheidsbehandelingen en schoonheidsproducten.

2. Na een schoonheidsbehandeling geeft de huid van de klant mogelijk hierop een reactie. Kietss Beauty & Health kan de klant - voor of tijdens de schoonheidsbehandeling - alleen informeren over eventuele reacties op de huid die officieel zijn vastgesteld en bij Kietss Beauty & Health bekend zijn.

3. Indien tijdens of na de schoonheidsbehandeling de klant een buitengewoonlijke reactie ervaart op de huid, adviseert Kietss Beauty & Health de klant om uiterlijk binnen … dagen, contact op te nemen met een huisarts.

4. De garantie vervalt wanneer:

● de klant aantoonbaar op de hoogte is gebracht door ...... over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de schoonheidsbehandeling en/of schoonheidsproduct;

● de klant andere schoonheidsproducten heeft gebruikt dan de schoonheidsproducten die door Kietss Beauty & Health werden geadviseerd;

● de klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;

● de klant het advies niet opvolgt om contact op te zoeken met een huisarts binnen ….2 dagen;

● de klant de schoonheidsproducten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Artikel 11 - Klachten

1. Bij een klacht over een schoonheidsbehandeling en/of een schoonheidsproduct moet de klant deze klacht uiterlijk binnen 7 dagen na de ontdekking melden aan Kietss Beauty & Health. De klant moet een klacht altijd onderbouwen met een nauwkeurige opgave van de feiten.

2. Kietss Beauty & Health streeft ernaar elke klacht uiterlijk binnen …2 werkdagen te behandelen en terug te koppelen naar de klant, zodat Kietss Beauty & Health de gelegenheid krijgt om de klacht te (laten) onderzoeken of en zoveel mogelijk te verhelpen.

3. Indien een klacht over een schoonheidsbehandeling gegrond is zal Kietss Beauty & Health de schoonheidsbehandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.

4. Indien een klacht over een schoonheidsproduct gegrond is zal Kietss Beauty & Health het aankoopbedrag van het schoonheidsproduct gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

Artikel 12 - Persoonsgegevens & privacy

1. De klant voorziet Kietss Beauty & Health vóór de eerste behandeling van alle gegevens, die voor de uitvoering van de schoonheidsbehandeling noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

2. Kietss Beauty & Health behandelt de persoonsgegevens van de klant te allen tijde met respect van haar/zijn privacy.

3. Kietss Beauty & Health zal de persoonsgegevens van de klant niet openbaar maken, verkopen, verhuren of ter beschikking stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

Artikel 13 - Geheimhouding

1. Kietss Beauty & Health is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft meegedeeld tijdens de behandeling.

2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3. De geheimhouding vervalt indien Kietss Beauty & Health, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak wordt verplicht om de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 14 – Geschillen

1. Alle geschillen over de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam.

2. In alle gevallen is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – Inwerkingtreding

1. Deze algemene voorwaarden treden in werking vanaf 1 september 2022.

 

 

 

 

 

 

HERROEPINGSFORMULIER

 

Wilt u binnen de bedenktijd gebruik maken van uw herroepingsrecht? Vul dan dit herroepingsformulier in. De verzendkosten voor het retourneren komen voor uw rekening.

Het herroepingsformulier moet gestuurd worden naar:

Kietss Beauty & Health, Dalsteindreef 2008, 1112 XC Diemen 

 

Het is ook mogelijk om een gescande versie van dit formulier per e-mail te verzenden naar: kietssbeautyhealth@outlook.com